Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan HR Support AS samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder for HR Support AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av HR Support AS knyttet til ordinært ansatte og kunder.

Formål:

For personopplysninger som gjelder ansatte er formålet med å behandle personopplysninger knyttet til personaladministrasjon, slik som utbetaling av lønn, registrering av tilstedeværelse, håndtering av sykefravær osv. Personopplysninger knyttet til ansatte innhentes direkte fra den registrerte, samt fra offentlige myndigheter slik som NAV og skatteetaten.

For personopplysninger som gjelder kunder er behandlingsformålet ordrebehandling og leveranse av tjenester. Personopplysninger knyttet til kunder innhentes direkte fra kunden.

Behandlingsgrunnlag:

Personopplysningsloven § 8 a og f

Den registrertes rettigheter:

  • Rett til begrenset behandling: den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.
  • Rett til innsyn: den registrerte har rett til innsyn i personopplysninger som gjelder en selv.
  • Rett til sletting: den registrerte har rett til å be om at HR Support AS retter eller sletter opplysninger om den registrerte når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige
  • Rett til dataportabilitet: den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen
  • Retten til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering: automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende

Behandlingens varighet:

Personopplysninger som HR Support AS behandler knyttet til ansatte vil bli slettet etter ett år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet dersom annet ikke er avtalt. Unntaket fra dette er personopplysninger som behandles i henhold til regnskapsloven. Personopplysninger som HR Support AS behandler knyttet til HR Support AS sine kunder vil bli slettet ett år etter at siste ordre er registrert dersom ikke annet er avtalt.

Sikring av personopplysninger:

HR Support AS lagrer personopplysninger i egnede dataregistre. Systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger:

HR Support AS utleverer ikke personopplysninger for ansatte eller kunder til tredje part, med mindre det er et offentlig organ som har krav på opplysningene hjemlet i lov.

Kontaktinformasjon:

Behandlingsansvarlig: Irene Rye Skrugstad, epost: [email protected], tlf: 930 35 420